Garantie

I. Algemene informatie

Paaschburg & Wunderlich GmbH (hierna te noemen “de fabrikant”) gaat uit van deze fabrieksgarantie ten opzichte van de consument voor haar producten van het merk Shin Yo – naast de wettelijke garantie waarop de consument recht heeft ten opzichte van zijn respectievelijke verkoper. Het is van toepassing zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke voorschriften onder de volgende garantievoorwaarden.

In het kader van deze fabrieksgarantie wordt onder “consument” verstaan elke natuurlijke persoon die eigenaar is van het product en het product niet heeft aangeschaft om het door te verkopen of te installeren/installeren bij derden in het kader van zijn of haar commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder “consument” alleen verstaan de eerste persoon die het product koopt van de fabrikant, een distributeur of een andere natuurlijke of rechtspersoon die het product doorverkoopt of installeert in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

“Producten” zijn alle producten van de fabrikant die de fabrikant aan derden heeft verkocht met het oog op wederverkoop of verwerking onder het merk Shin Yo.

 

II. omvang van de garantie

De fabrikant biedt deze garantie voor consumenten die vanaf 15.06.2018 een of meer producten hebben gekocht. Om de datum van aankoop te bewijzen is een goed aankoopbewijs van het Shin Yo artikel verplicht en moet in ieder geval worden overlegd.

De fabrikant garandeert de consument dat zijn producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten (hierna “gebreken” genoemd). De stand van wetenschap en techniek op het moment van fabricage is bepalend. Het product moet op dat moment al het defect hebben vertoond dat de schade heeft veroorzaakt. Als het gebrek binnen twee jaar na de overdracht van het risico aan de consument aan het licht komt, wordt ervan uitgegaan dat het gebrek een materiaal-, fabricage- of constructiefout is. Aanspraken op vergoeding van gevolgschade of van productaansprakelijkheid bestaan alleen in overeenstemming met de dwingende wettelijke bepalingen.

Deze garantie is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de consument, maar voor een maximum van 4 jaar vanaf de datum van fabricage (“garantieperiode”). De garantieperiode wordt niet verlengd vanwege het verlenen van diensten onder deze garantie, in het bijzonder in geval van reparatie of vervanging. In deze gevallen begint de garantieperiode ook niet opnieuw.

 

III. openbaarmakingsplicht

Om zijn rechten uit hoofde van deze garantie te kunnen doen gelden, dient de consument de fabrikant binnen de garantieperiode schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken en het aankoopbewijs te overleggen. Een andere voorwaarde is dat de consument de fout binnen 2 weken na kennisname meldt. Kennis in het kader van deze fabrieksgarantie betekent ook nalatige onwetendheid. De tijdigheid van de kennisgeving en het niet verstrijken van de garantieperiode moeten door de consument worden aangetoond. Dit geldt niet voor het tijdstip van fabricage.

 

IV. Omvang van de diensten

Het product moet eerst naar de fabrikant worden gestuurd na een correcte foutmelding om de fout te verifiëren. De fabrikant is dan vrij om het product te repareren, te ruilen of de aankoopprijs aan de consument terug te betalen.

Wanneer het product wordt vervangen, blijft het oude product behouden en wordt het gratis vervangen door een nieuw product van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit. Indien het product in kwestie op het moment van de storingsmelding niet meer in productie is, heeft de fabrikant het recht om een soortgelijk product te leveren. In dit geval kan de consument de terugbetaling van de aankoopprijs eisen in plaats van vervanging door een soortgelijk product.

 

V. Voorwaarden en uitsluiting

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is dat het product volgens de gebruiksaanwijzing en de erkende regels der techniek (bijv. door een geautoriseerd vakbedrijf) vakkundig wordt geïnstalleerd en onderhouden, dat de gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen en dat de producten in overeenstemming met de technische aanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant worden gebruikt.

 

De garantieclaim strekt zich niet uit tot:

 • Slijtdelen, zoals vermogensweerstanden of knipperlichtrelais,
 • gemakkelijk breekbare onderdelen zoals glas, gloeilampen, als gevolg van breuk,
 • Verbruiksartikelen, zoals batterijen,
 • Kleine afwijkingen van de producten ten opzichte van de nominale toestand, die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het product,
 • Fouten veroorzaakt door installatie, transport en proefbedrijf,
 • Schade veroorzaakt door de gebrekkigheid van het product,
  Tentoonstellingsproducten etc.

De garantie vervalt als:

 • Het niet naleven van de installatie-, onderhouds- en gebruiksinstructies die worden uitgedeeld of toegankelijk zijn op www.pwonline.de, www.shin-yo.de of www.brands4bikes.de of op een daarmee verbonden website,
 • Installatie, reparatie of onderhoud door ongekwalificeerde personen,
 • Productschade veroorzaakt door een derde partij,
 • Schade aan het product, die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke of grove nalatige schade,
 • onjuiste installatie of inbedrijfstelling van het product,
 • gebrek aan of onjuist onderhoud van het product,
 • misbruik van het product,
 • productschade als gevolg van overmacht of natuurrampen, met name, maar niet uitsluitend, overstroming, brand of vorstschade, en
 • Overspanning of knoeien met de stekker of de kabel.

 

VI. de kosten dragen

Alle verzendkosten zijn voor rekening van de fabrikant in het geval van een garantieclaim. Als uit de foutcontrole blijkt dat een garantiegeval onder deze fabrieksgarantie niet bestaat, zijn de verzendkosten voor rekening van de consument.

 

VII Voorbehoud van wettelijke consumentenrechten

De consument heeft naast de rechten uit hoofde van de garantie recht op de wettelijke rechten. Deze garantie beperkt niet de mogelijke wettelijke claims of contractuele rechten tegen de dealer die voortvloeien uit het betreffende koopcontract.

VIII Plaats van uitvoering, jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11.04.1980. De plaats van uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze garantie is 21509 Glinde, Duitsland. Voor zover toegestaan is de plaats van jurisdictie Lübeck, Duitsland.