Gwarancja

I. Informacje ogólne

Paaschburg & Wunderlich GmbH (zwany dalej “producentem”) przejmuje wobec konsumentów gwarancję producenta na swoje produkty marki Shin Yo – oprócz ustawowej gwarancji, do której konsumenci są uprawnieni wobec swojego sprzedawcy. Obowiązuje ona bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z poniższymi warunkami gwarancji.

Dla celów niniejszej gwarancji producenta, “konsumentem” jest każda osoba fizyczna, która jest właścicielem produktu i nie nabyła produktu w celu jego odsprzedaży lub instalacji/instalacji u osób trzecich w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Do celów niniejszej dyrektywy “konsument” oznacza jedynie pierwszą osobę, która nabywa produkt od producenta, dystrybutora lub innej osoby fizycznej lub prawnej, która odsprzedaje lub instaluje produkt w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

“Produkty” to wszystkie produkty producenta, które producent sprzedał osobom trzecim w celu ich odsprzedaży lub przetworzenia pod marką Shin Yo.

 

II. Zakres gwarancji

Producent udziela tej gwarancji konsumentom, którzy zakupili jeden lub więcej produktów od 15.06.2018. Aby udowodnić datę zakupu, należy obowiązkowo przedstawić odpowiedni dowód zakupu artykułu Shin Yo i w każdym przypadku.

Producent gwarantuje konsumentom, że jego produkty są wolne od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych (zwanych dalej “wadami”). Decydujący jest stan nauki i techniki w momencie produkcji. Produkt musiał już wtedy wykazywać wadę, która spowodowała szkodę. Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwóch lat od momentu przeniesienia ryzyka na konsumenta, przyjmuje się, że wada jest wadą materiałową, produkcyjną lub konstrukcyjną. Roszczenia o odszkodowanie za szkody następcze lub z tytułu odpowiedzialności za produkt istnieją tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Niniejsza gwarancja jest ważna przez okres 2 lat od daty zakupu przez konsumenta, ale maksymalnie przez okres 4 lat od daty produkcji (“okres gwarancji”). Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ze względu na świadczenie usług w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany. W tych przypadkach okres gwarancji również nie rozpoczyna się od nowa.

 

III. Obowiązek ujawnienia

W celu dochodzenia swoich praw z tytułu niniejszej gwarancji, konsument musi powiadomić producenta o wszelkich wadach, składając pisemne zawiadomienie o wadzie w okresie gwarancji oraz przedstawiając dowód zakupu. Kolejnym warunkiem wstępnym jest zgłoszenie usterki przez konsumenta w ciągu 2 tygodni od jej wykrycia. Wiedza w zakresie niniejszej gwarancji producenta oznacza również niedbałą niewiedzę. Terminowość zgłoszenia i niewygaśnięcie okresu gwarancji musi być udowodniona przez konsumenta. Nie dotyczy to czasu produkcji.

 

IV. Zakres usług

Produkt musi być najpierw wysłany do producenta po odpowiednim zgłoszeniu usterki w celu jej weryfikacji. Producent może wówczas swobodnie naprawić produkt, dokonać wymiany lub zwrócić cenę zakupu konsumentowi.

W przypadku wymiany produktu, stary produkt zostaje zatrzymany i bezpłatnie zastąpiony nowym produktem tego samego typu i jakości oraz tego samego typu. Jeżeli dany produkt nie jest już produkowany w momencie zgłoszenia usterki, producent jest uprawniony do dostarczenia podobnego produktu. W tym przypadku konsument może żądać zwrotu ceny zakupu zamiast zastąpienia go podobnym produktem.

 

V. Warunki i wyłączenia

Warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest profesjonalny montaż i konserwacja produktu zgodnie z instrukcją obsługi i uznanymi zasadami techniki (np. przez autoryzowaną firmę specjalistyczną), przestrzeganie instrukcji obsługi oraz stosowanie produktu zgodnie z instrukcją techniczną i instrukcją konserwacji producenta.

Roszczenie gwarancyjne nie obejmuje:

 • Części zużywające się, takie jak rezystory mocy lub przekaźniki błyskowe,
 • łatwo kruche części, takie jak szkło, żarówki, z powodu stłuczenia,
 • Materiały eksploatacyjne, takie jak baterie,
 • Niewielkie odchylenia wyrobów od stanu nominalnego, które nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobu,
 • Błędy spowodowane instalacją, transportem i pracą próbną,
 • Uszkodzenia spowodowane wadliwością produktu,
 • Produkty wystawowe itp.

Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku:

 • Niestosowanie się do instrukcji montażu, pielęgnacji i użytkowania wydanych lub dostępnych na stronach www.pwonline.de, www.shin-yo.de lub www.brands4bikes.de lub jakiejkolwiek
 • stronie internetowej z nimi związanej,
 • Instalacja, naprawa lub konserwacja przez osoby niewykwalifikowane,
 • Uszkodzenia produktu spowodowane przez osobę trzecią,
 • Uszkodzenie produktu, które jest spowodowane normalnym zużyciem lub celowym albo rażąco niedbałym uszkodzeniem,
 • nieprawidłowy montaż lub uruchomienie produktu,
 • brak lub niewłaściwa konserwacja produktu,
 • niewłaściwego użycia produktu,
 • szkody wyrządzone produktom na skutek siły wyższej lub klęsk żywiołowych, w szczególności, ale nie wyłącznie, powodzi, pożaru lub mrozu, oraz
 • Przepięcie lub manipulowanie przy wtyczce lub przewodzie.

 

VI. Nośność kosztowa

W przypadku reklamacji gwarancyjnej wszystkie koszty wysyłki ponosi producent. Jeśli kontrola błędów wykaże, że nie istnieje przypadek gwarancyjny w ramach gwarancji producenta, koszty wysyłki zostaną poniesione przez konsumenta.

 

VII. Zastrzeżenie ustawowych praw konsumentów

Konsumentowi oprócz praw wynikających z gwarancji przysługują prawa ustawowe. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ewentualnych roszczeń prawnych lub praw umownych wobec sprzedawcy, wynikających z danej umowy kupna.

 

VIII. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

Do niniejszej gwarancji stosuje się prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11.04.1980. Miejscem wykonania zobowiązań z tytułu tej gwarancji jest 21509 Glinde, Niemcy. O ile jest to dozwolone, miejscem jurysdykcji jest Lubeka, Niemcy.